Klachtenregeling

Meldpunt vertrouwensinspecteurs

Binnen de onderwijsinspectie is een aantal inspecteurs aangewezen als vertrouwensinspecteurs. Deze vertrouwensinspecteurs hebben een adviserende en ondersteunende taak bij klachten rondom seksueel misbruik en seksuele intimidatie. Ieder bevoegd gezag van een school of onderwijsinstelling is wettelijk verplicht bij een vermoeden van seksueel misbruik, contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. Deze verplichting geldt voor klachten over leraren, directies en anderen die contractueel aan de school verbonden zijn. Ook als niet meteen duidelijk is of er sprake is van strafbare feiten, moet de vertrouwensinspecteur ingeschakeld worden voor overleg. Scholen en ook leerlingen kunnen eveneens contact op nemen met de vertrouwensinspecteur als zich situaties van ernstig fysiek en geestelijk geweld hebben voorgedaan. Anders dan bij seksueel misbruik zijn scholen in dit geval niet verplicht zich tot de vertrouwensinspecteur te wenden. De vertrouwensinspecteur heeft geheimhoudingsplicht bij klachten over seksueel misbruik. Hij of zij zal in alle gevallen in overleg met de klager komen tot afspraken over verdere afhandeling van de klacht en de stappen die worden genomen. De vertrouwensinspecteur is te bereiken via: 0900-1113111 (op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur).

Klachtencommissie

Ouders hebben het recht op een serieuze benadering en behandeling van klachten. Klachten kunnen betrekking hebben op verschillende situaties op school. Voor de klachtenregeling onderscheiden we twee soorten klachten:

  1. Klachten over het onderwijs
  2. Klachten over seksuele intimidatie, agressie en geweld in het onderwijs

Klachten over het onderwijs

Klachten kunnen betrekking hebben op het functioneren van medewerkers van de school of het gevoerde onderwijsbeleid. Als er een klacht is over het geven van onderwijs, richten de ouders zich in eerste instantie tot de leerkracht. Wanneer het probleem niet is opgelost, kunnen ouders dat voorleggen aan de schoolleiding. De schoolleiding zal in overleg met de betrokken leerkrachten en de ouders proberen het probleem op te lossen. Als naar mening van de ouders geen goede oplossing is gevonden, kan het probleem worden voorgelegd aan het bestuur.

Klachten over seksuele intimidatie, agressie en geweld

Het bevoegd gezag heeft op school een contactpersoon aangesteld, die het eerste aanspreekpunt is bij het vermoeden van of klachten over seksuele intimidatie. De contactpersoon kan de klager verwijzen naar de vertrouwenspersoon. Namen van contactpersoon en vertrouwenspersoon zijn bij de directie of de leerkracht van uw kind op te vragen.

Klachtenregeling

We hebben een klachtenregeling opgesteld, waarin staat aangegeven op welke manier een klacht kan worden ingediend en hoe deze wordt behandeld. Deze klachtenregeling kan opgevraagd worden bij het schoolbestuur en ligt op school ter inzage.

Landelijke klachtencommissie

Het schoolbestuur is, met instemming van de medezeggenschapsraad, aangesloten bij de landelijke klachtencommissie. Leden van de commissie werken onder strikte geheimhouding.

Landelijke Klachtencommissie
Postbus 162, 3340 AD Woerden
T 034-8405245
F 034-8405244
www.lgc-lkc.nl