Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad, afgekort MR, is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan. De MR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten die inspraak of medezeggenschap hebben op beslissingen van de directie of het bestuur (STAIJ) van de school. In de wet is precies vastgelegd bij welke onderwerpen de MR inspraakrecht heeft. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen adviesrecht en instemmingsrecht. 

De taken van de MR zijn onder andere:

  • opkomen voor belangen van personeelsleden en ouders/leerlingen
  • overleg over beleid en functioneren van de school
  • bevorderen van openheid en openbaarheid, werkoverleg, gelijke behandeling, deelname gehandicapten aan het arbeidsproces
  • aandacht voor veiligheid, gezondheid (welzijn) 

De MR kan zich bezighouden met alle zaken die de school betreffen, zoals het personeelsbeleid, de vakantieregeling, de onderwijsinhoudelijke keuze. Maar vooral bevordert zij zoveel mogelijk openheid, openbaarheid en onderlinge samenwerking in de school. 

De MR heeft een personeels- en een oudervertegenwoordiging. Momenteel bestaat de MR van de Flevoparkschool uit zes leden. De ouders worden vertegenwoordigd door: Hava Köse – Kocyigit, Marion Stonks, en Rachid Yassin (voorzitter). Het personeel wordt vertegenwoordigd door: Heidi Gerritsen, Michelle van Zon en Wilco van Pel. 

Directeur Bert Meijer woont de vergaderingen namens de school bij. 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en de notulen te vinden op de website van de Flevoparkschool. 

Klik op de onderstaande link om het medezeggenschapsreglement te downloaden: 

Reglement MR STAIJ, voor de Flevoparkschool

 

Adviezen en verslagen

Brainstorm schoolplan

Op 9 maart brainstormde de Medezeggenschapsraad over het nieuwe schoolplan. Wij stelden ons de vraag wat we er graag in terug zouden zien. De oogst van de brainstorm kunt u hier lezen. 20150401 Oogst brainstorm schoolplan

Medezeggenschapsraad adviseert over Begroting Flevoparkschool

In zijn vergadering van 10 februari besprak de Medezeggenschapsraad de (concept-)begroting van de Flevoparkschool. Over de begroting van de school heeft de MR adviesrecht. Het advies van de MR treft u hieronder aan.

20150216 Advies MR begroting 2015 

Medezeggenschapsraad adviseert over benoeming Bert Meijer tot directeur van de Flevoparkschool 

Onlangs werd bekend dat Bert Meijer zal worden benoemd tot directeur van de Flevoparkschool. Over dit het voorstel om Bert Meijer te benoemen bracht de MR een vertrouwelijk advies uit aan de directie van STAIJ, het bestuur waar de Flevoparkschool onder valt. Met de benoeming van Bert Meijer kan het advies openbaar worden. Het advies van de MR treft u hieronder aan.

20150216 advies MR benoeming Bert Meijer